2023-01-05

Przypominamy o terminie składania sprawozdań półrocznych do NBP i rocznych do KNF


2022-01-05

Przypominamy o terminie składania sprawozdań półrocznych do NBP i rocznych do KNF.


2021-07-28

Przypominamy o terminie składania sprawozdań półrocznych do NBP. Wzory dokumentów, zakres raportowania i adresy korespondencyjne podane zostały na naszym forum.


2021-01-05

Przypominamy o terminie składania sprawozdań półrocznych do NBP i rocznych do KNF https://e-rup.knf.gov.pl/sprawozdania/


2019-01-03

Przypominamy o terminie składania sprawozdań półrocznych do NBP i rocznych/kwartalnych do KNF. Wzory dokumentów, zakres raportowania i adresy korespondencyjne podane zostały na naszym forum.


2017-04-03

Do 30 kwietnia 2017r biura usług płatniczych mają obowiązek złożenia do KNF informacji BUP o zaliczce wpłaconej na pokrycie kosztów nadzoru KNF za I półrocze 2017. Zaliczki należy wpłacić w terminie do 30 kwietnia 2017 r. Przypominamy także o konieczności złożenia do KNF deklaracji rozliczeniowej za 2016r.


2016-12-28

Przypominamy o terminie składania sprawozdań półrocznych do NBP, rocznych/kwartalnych do KNF oraz Rzecznika Finansowego. Wzory dokumentów, zakres raportowania i adresy korespondencyjne podane zostały na naszym forum.


2016-04-01

Do 30 kwietnia 2016r biura usług płatniczych mają obowiązek złożenia do KNF informacji BUP o zaliczce wpłaconej na pokrycie kosztów nadzoru KNF za I półrocze 2016. Zaliczki należy wpłacić w terminie do 30 kwietnia 2016 r. Przypominamy także o konieczności złożenia do KNF deklaracji rozliczeniowej za 2015r. oraz raportu do KNF o kwocie transakcji płatniczych zrealizowanych w I kwartale 2016r.


2016-01-05

Przypominamy o terminie składania sprawozdań półrocznych do NBP i rocznych/kwartalnych do KNF. Wzory dokumentów, zakres raportowania i adresy korespondencyjne podane zostały na naszym forum.


2015-06-30

Przypominamy o terminie składania sprawozdań półrocznych do NBP i raportów kwartalnych do KNF. Wzory dokumentów, zakres raportowania i adresy korespondencyjne podane zostały na naszym forum.


2015-04-01

Do 30 kwietnia 2015r biura usług płatniczych mają obowiązek złożenia do KNF informacji BUP o zaliczce wpłaconej na pokrycie kosztów nadzoru KNF za I półrocze 2015. Zaliczki należy wpłacić w terminie do 30 kwietnia 2015 r. Przypominamy także o konieczności złożenia do KNF deklaracji rozliczeniowej za 2014r.


2015-01-05

Przypominamy o terminie składania sprawozdań półrocznych do NBP i rocznych/kwartalnych do KNF. Wzory dokumentów, zakres raportowania i adresy korespondencyjne podane zostały na naszym forum.


2014-10-01

Do 30 października 2014r biura usług płatniczych mają obowiązek złożenia do KNF informacji BUP o zaliczce wpłaconej na pokrycie kosztów nadzoru KNF za II półrocze 2014. Zaliczki należy wpłacić w terminie do 30 października 2014 r. Przypominamy także o konieczności złożenia do KNF sprawozdania za III kwartał 2014r.


2014-06-30

Przypominamy o terminie składania sprawozdań półrocznych do NBP i raportów kwartalnych do KNF. Wzory dokumentów, zakres raportowania i adresy korespondencyjne podane zostały na naszym forum.


2014-04-01

Do 30 kwietnia 2014r biura usług płatniczych mają obowiązek złożenia do KNF informacji BUP o zaliczce wpłaconej na pokrycie kosztów nadzoru KNF za I półrocze 2014. Zaliczki należy wpłacić w terminie do 30 kwietnia 2014 r. Przypominamy także o konieczności złożenia do KNF deklaracji rozliczeniowej za 2013r.


2013-10-01

Do 31 października 2013r biura usług płatniczych mają obowiązek złożenia do KNF informacji BUP o zaliczce wpłaconej na pokrycie kosztów nadzoru KNF za II półrocze 2013. Zaliczki należy wpłacić w terminie do 31 października 2013 r. Biura, które rozpoczęły działalność po dniu 01 stycznia 2013 r. pierwszą zaliczkę wpłacają na zasadach szczególnych (dla biur, które prowadziły działalność krócej niż 6 miesięcy w okresie poprzedzającym półrocze, za które wnoszona jest zaliczka). Wysokość pierwszej zaliczki biuro usług płatniczych ustala w wysokości 0,05% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych w okresie trzech pierwszych miesięcy kalendarzowych półrocza, za które jest uiszczana zaliczka, powiększonych o 0,025% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych w okresie prowadzenia działalności w półroczu poprzednim. Przypominamy także o konieczności złożenia raportu do KNF za III kwartał 2013r.


2013-04-25

Do 29 kwietnia 2013r biura usług płatniczych mają obowiązek złożenia do KNF deklaracji, w której wykazuje się kwotę wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należnej za dany rok kalendarzowy oraz kwotę ewentualnej nadpłaty albo niedopłaty. (Wzór deklaracji wpłaty na pokrycie kosztów). Niezależnie od wpłaty z tytułu kosztów nadzoru za 2012 r. biura usług płatniczych wpłacają zaliczki za nadzór KNF za I półrocze 2013. Zaliczki należy wpłacić w terminie do 30 kwietnia 2013 r.. Biura, które rozpoczęły działalność przed dniem 1 lipca 2012 r. - pierwsza zaliczka ustalana jest w wysokości 0,025% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez biuro w okresie 6 miesięcy poprzedzających półrocze, za które jest uiszczana zaliczka. Udostępniamy wzór formularza do rozliczenia zaliczki. Biura, które rozpoczęły działalność po dniu 30 czerwca 2012 r. pierwszą zaliczkę wpłacają za I półrocze 2013 w terminie do 30 kwietnia 2013 r. na zasadach szczególnych (dla biur, które prowadziły działalność krócej niż 6 miesięcy w okresie poprzedzającym półrocze, za które wnoszona jest zaliczka). Wysokość pierwszej zaliczki biuro usług płatniczych ustala w wysokości 0,05% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych w okresie trzech pierwszych miesięcy kalendarzowych półrocza, za które jest uiszczana zaliczka, powiększonych o 0,025% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych w okresie prowadzenia działalności w półroczu poprzednim. Udostępniamy wzór formularza do rozliczenia pierwszej zaliczki.


2013-04-23

Dostępna jest aktualna (16-04-2013) baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro 7 i 8.


2013-04-10

Dostępna jest aktualna (02-04-2013) baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro 7 i 8. Przypominamy o terminie składania sprawozdań kwartalnych do KNF oraz pokryciu wpłat za nadzór KNF nad BUP za 2012 i zaliczek za I półrocze 2013r. Wzory dokumentów, zakres raportowania i adresy korespondencyjne podane zostały na naszym forum.


2013-01-08

Dostępna jest aktualna (02-01-2013) baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro 7 i 8. Aktualny cennik usług dostępny jest na naszym forum.


2013-01-07

Przypominamy o terminie składania sprawozdań półrocznych do NBP i rocznych/kwartalnych do KNF. Wzory dokumentów, zakres raportowania i adresy korespondencyjne podane zostały na naszym forum.


2012-10-18

Przypominamy o terminie skł‚adania sprawozdań„ kwartalnych do KNF. Wzory dokumentów, zakres raportowania i adresy korespondencyjne podane zostały na naszym forum.


2012-07-25

Informujemy, iż zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 16 lipca 2012r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych. Szczegóły na naszym forum.


2012-07-05

Przypominamy o terminie składania sprawozdań półrocznych do NBP i kwartalnych do KNF. Wzory dokumentów, zakres raportowania i adresy korespondencyjne podane zostały na naszym forum.


2012-06-19

W związku z opracowaniem przez Ministerstwo Finansów nowej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw uwzględniającej uwagi zgłaszane w toku uzgodnień zewnętrznych i konsultacji społecznych, zachęcamy Państwa do zapoznania się z nimi. Na naszym forum znajdziecie Państwo pełne informacje w przedmiotowym temacie.


2012-04-20

Informujemy, że zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw nowe rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie: obowiązkowego ubezpieczenia BUP wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych, oraz minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych oraz terminu powstawania obowiązku zawarcia umowy gwarancji. Od jutra obowiązuje nowy współczynnik wyliczania kwoty gwarancji / ubezpieczeń oraz kwota minimalna 1.200 euro.


2012-04-18

Informujemy, iż pojawił się nowy projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z prowadzeniem usług płatniczych przez BUP. Dokument ten zawiera nowe kryteria dotyczące zarówno wysokości wymaganego ubezpieczenia jak i jego zakresu.


2012-04-14

w Warszawie odbyło się spotkanie Partnerów sieci MilaMedia w sprawie Ustawy o usługach płatniczych.


2012-04-12

Stanowisko UKNF w sprawie zabezpieczeń dla biur usług płatniczych skierowane do Związku Banków Polskich i Polskiej Izby Ubezpieczeń.


2012-04-05

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat w sprawie terminu złożenia wniosków o wpis do rejestru instytucji płatniczych i innych dostawców usług płatniczych, jako biura usług płatniczych. KNF przypomina, że termin złożenia wniosku o dokonanie wpisu dla podmiotów korzystających z okresu przejściowego upływa 24 kwietnia 2012 r.


2012-03-23

Departament Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów przesłał do nas pisma Ministra Finansów, które zostały skierowane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Pisma zawierają projekty rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie: obowiązkowego ubezpieczenia BUP wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych, oraz minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych oraz terminu powstawania obowiązku zawarcia umowy gwarancji. Uwagi do projektu należy składać do 30.03.2012, spotkanie uzgodnieniowe odbędzie się 04.04.2012r. Dokumenty przesłaliśmy do Partnerów naszej sieci drogą mailową.


2012-03-14

w siedzibie Ministerstwa Finansów odbędzie się międzyministerialna konferencja uzgodnieniowa. Celem przedmiotowej konferencji będzie uzgodnienie treści projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. Nasza firma została zaproszona do uczestnictwa w rozmowach.


2012-02-28

W dniu wczorajszym przesłaliśmy do Państwa wzory wniosków o zawarcie umowy o gwarancję ubezpieczeniową kontraktową. Prosimy o wypełnienie wniosków i odesłanie pod podany w mailu adres.


2012-02-03

Ministerstwo Finansów poprosiło Naszą firmę do uczestnictwa w konsultacjach społecznych przeprowadzanych w ramach prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. Wszelkie uwagi należy zgłaszać do 20 lutego b.r.


2012-01-06

Uwaga!Zmiany w Ustawie PSD dla biur usług płatniczych. Więcej informacji na naszym forum.


2012-01-03

Dostępna jest aktualna (02-01-2012) baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro 7 i 8. Aktualny cennik usług aktualizacji dostępny na naszym forum.


2011-11-22

Na stronie Komisji Nadzoru Finansowego zamieszczono wzór wniosku o wpis do rejestru/zmianę wpisu do rejestru usług płatniczych biura usług płatniczych. 24 kwietnia 2012 r. upływa termin złożenia wniosku o wpis na listę biur usług płatniczych.


2011-09-26

W Dzienniku Ustaw Nr 199 pozycja 1175 z 23 września 2011 opublikowano Ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Biuro Usług Płatniczych - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa o usługach płatniczych przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność w zakresie usług płatniczych, których miesięczna wartość transakcji nie przekracza 500 tys. euro i które wykonują jedynie usługę przekazu pieniężnego na terytorium RP. Ustawa, która wchodzi w życie z dniem 24 października 2011 r. nakłada na biura usług płatniczych obowiązki w zakresie rejestracji działalności, sprawozdawczości, a także odpowiedzialności cywilnej i karnej za wykonywane transakcje. Biura usług płatniczych będą zobowiązane do zawarcia umowy ubezpieczenia lub gwarancji bankowej, Biuro usług płatniczych jest obowiązane zawrzeć umowę, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Osoba zarządzająca biurem nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi lub papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie usług płatniczych w dniu wejścia w życie ustawy mogą tą działalność kontynuować bez zezwolenia lub wpisu do rejestru przez okres 6 miesięcy. Jeżeli w tym czasie przedsiębiorca złoży do KNF wniosek o wpis do rejestru biur usług płatniczych, będzie mógł kontynuować działalność na dotychczasowych zasadach do czasu rozpatrzenia wniosku.


2011-09-13

Prezydent RP w dniu 7 września 2011 r. podpisał Ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Dostępna jest aktualna (06-09-2011) baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro 7 i 8.


2011-07-26

Uwaga! Przypominamy o obowiązku składania sprawozdań do NBP. Sprawozdawczość ta jest obligatoryjna na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. (poz.1139) wydanego w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych. Wzory sprawozdań do NBP dostępne są pod podanym linkiem

Ściągnij wzór sprawozdania NBP Dostępna jest aktualna (16-07-2011) baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro 7 i 8. 15 lipca Sejm uchwalić projekt Ustawy o usługach płatniczych, ustawa została przekazana do Senatu.

Link do ustawy w wersji przekazanej do Senatu.


2011-04-19

Pragnę poinformować, iż w dniu dzisiejszym Rząd przyjął projekt Ustawy o usługach płatniczych. Dostępna jest aktualna (04-04-2011) baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro 7 i 8.


2011-03-01

Dostępna jest aktualna (01-03-2011) baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro 7 i 8. Aktualny cennik usług aktualizacji dostępny na naszym forum.


2011-02-02

Dostępna jest aktualna (01-02-2011) baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro 7 i 8. Aktualny cennik usług aktualizacji dostępny na naszym forum.


2011-01-27

Uwaga! Przypominamy o obowiązku składania sprawozdań do NBP. Ci z Państwa którzy mają zaległości w przesyłaniu prosimy o uzupełnienie braków i wysyłkę w styczniu. Sprawozdawczość ta jest obligatoryjna na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. (poz.1139) wydanego w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych. Wzory sprawozdań do NBP dostępne są pod podanym linkiem Ściągnij wzór sprawozdania NBP


2011-01-03

Dostępna jest aktualna (03-01-2011) baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro 7 i 8. Aktualny cennik dostępny na naszym forum.


2010-12-30

Informujemy, iż powstał kolejny projekt Ustawy o usługach płatniczych z dn. 06-12-2010. Projekt Ustawy dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Zachęcamy do zapoznania się z jej zapisami oraz do wzięcia udziału w dyskusji na temat projektowanej regulacji prawnej.


2010-09-01

Informujemy, iż zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów, w połowie września br. projekt ustawy o usługach płatniczych trafi na Komitet Stały Rady Ministrów. Projekt opublikowany zostanie równolegle w Biuletynie Informacji Publicznej MF.


2010-07-20

Aplikacja Bilon Pro 8 rozbudowana została o możliwość raportowania do GIIF zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,poz. 1505 z późn. zm.). - prosimy o zaktualizowanie aplikacji do najnowszej wersji. Dostępna jest aktualna (01-07-2010) baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro 7 i 8 - więcej informacji na temat baz KIR znajdziecie Państwo na naszym forum.


2010-05-11

Na stronie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej znajdziecie Państwo bardzo przydatne i ciekawe szkolenie dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,poz. 1505 z późn. zm.). Zachęcam do zapoznania się z wymogami ustawowymi. Zaliczenie szkolenie wymaga jedynie zalogowania na w/w stronie (nieodpłatnie).


2010-05-07

Dostępna jest aktualna (30-04-2010) baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro 7 i 8


2010-04-26

W dni robocze od 27.04 do 4.05 b.r. biuro firmy w Siedlcach będzie nieczynne. Wszelkie zapytania i wsparcie techniczne uzyskacie Państwo telefonicznie i drogą mailową. Dyżur telefoniczny help desk pod numerem tel. kom. 606-621-957. Jednocześnie przypominamy, iż dostępna jest aktualna (1-04-2010) baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro 7 i 8


2010-03-24

Informujemy, iż powstał kolejny projekt Ustawy o usługach płatniczych z dn. 02-03-2010. Zachęcamy do zapoznania się z jej zapisami oraz do wzięcia udziału w dyskusji na temat projektowanej regulacji prawnej.


2010-03-16

Dostępna jest aktualna (16-03-2010) baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro 7 i 8


2010-03-03

W związku z działaniami prokuratorskimi podjętymi względem jednego z konkurencyjnych operatorów płatności masowych na krajowym rynku, podjedliśmy uchwałę o podjęciu działań mających na celu udzielenia wsparcia pokrzywdzonym agentom niesolidnego konsolidatora sieci. Zapraszamy do zapoznania się z wystosowanym do Pośredników Finansowych listem otwartym.


2010-02-19

W dn. 6-7 marca 2010 r. w Turawie odbędzie się szkolenie z produktów ubezpieczeniowych Generali. 13-14 marca w Gnieźnie odbędzie się szkolenie z produktów ubezpieczeniowych MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń oraz OFE Aegon (wymagania formalne: pełna zdolność do czynności prawnych, posiadanie wykształcenia przynajmniej średniego, niekaralność). Prosimy o rezerwowanie udziału w proponowanych terminach szkoleń. Jednocześnie przypominamy, iż dostępna jest aktualna (16-02-2010) baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro 7 i 8.


2010-01-05

W nawiązaniu do trwających w Ministerstwie Finansów prac nad Ustawą o usługach płatniczych (implementacja Dyrektywy PSD Unii Europejskiej) uprzejmie przypominamy, że podmioty gospodarcze prowadzące działalność polegającą na pośredniczeniu w przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe, mają obowiązek sprawozdawania w cyklach półrocznych określonych danych statystycznych do NBP (podstawa prawna Dz. U. Nr 107, poz. 1139). Wydane rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 23 ust. 2b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o narodowym Banku Polskim. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i na jego podstawie podmioty objęte zakresem rozporządzenia zobowiązane są do przekazywania do NBP nastapujących danych:
  • liczby punktów usługowych w których można dokonać wpłat na rachunki bankowe,
  • liczby i wartości przyjętych wpłat na rachunki bankowe,
  • liczby i wartości transakcji mających na celu naruszenie lub obejęcie przepisów prawa związanych z realizowaniem wpłat na rachunki bankowe.


Zgodnie z rozporządzeniem dane powinny być przekazane do NBP w terminie do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie półrocza. Wzory sprawozdań można pobrać z naszego forum. Jednocześnie przypominamy, iż dostępna jest aktualna (04-01-2010) baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro 7 i 8


2009-12-21

Informujemy, że od 4 stycznia 2010 obowiązywał będzie dodatkowy rachunek rozliczeniowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Na rachunek kierowane będą płatności związane z Funduszem Emerytur Pomostowych, do których poboru zobowiązany jest ZUS. Powyższa zmiana wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 5-11-2009r. Prosimy o aktualizację listy rachunków ZUS w Państwa programie kasowym, aby umożliwić klientom dokonywanie płatności na dodatkowe konto. Jednocześnie przypominamy, iż dostępna jest aktualna (16-12-2009) baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A.


2009-12-08

Uprzejmie zawiadamiamy, iż odbyła się dwudniowa konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Finansów w Warszawie w sprawie projektu ustawy o usługach płatniczych. Jako aktywna strona spotkania udostępniamy Państwu wnioski i uzgodnienia uczestników konferencji w sprawie UUP na naszym forum dyskusyjnym. Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji na temat projektu. Jednocześnie przypominamy, iż dostępna jest aktualna (01-12-2009) baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro 7 i 8


2009-10-14

Uprzejmie zawiadamiamy, iż zostaliśmy poproszeni o opinię i konsultację w sprawie projektu Ustawy o usługach płatniczych. Projekt Ustawy dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji na temat projektu na naszym forum dyskusyjnym. Zebrane wnioski prześlemy do Ministerstwa Finansów w terminie do 23-10-2009r. Wszelkie uwagi można zgłaszać za naszym pośrednictwem.


2009-09-30

Informujemy, że nie mamy już wolnych miejsc na szkolenia w dn. 3-4 października. Prosimy o rezerwowanie terminów późniejszych. Najbliższe szkolenie zaplanowaliśmy na 7-8 listopada w Dusznikach Zdrój. Szczegóły dotyczące szkolenia poznacie Państwo po zalogowaniu się na naszym forum. Jednocześnie przypominamy, iż dostępna jest aktualna (16-09-2009) baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro 7 i 8


2009-08-27

Popieramy inicjatywę twórców forum internetowego www.NASZE-PRAWA.pl poruszających sprawy nowej projektowanej Ustawy o usługach płatniczych. Forum NASZE-PRAWA.pl to miejsce spotkania pośredników prowadzących PUNKTY OPŁAT. Zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji na temat projektu USTAWY. Uwaga! Informujemy, iż dn. 06-09-2009 o godz. 19:00 w Tychach odbędzie się spotkanie Partnerów sieci Gi. Prosimy o zgłaszanie do nas chęci uczestnictwa w spotkaniu. Szczegóły dotyczące spotkania poznacie Państwo po zalogowaniu się na naszym forum.


2009-08-20

Uprzejmie zawiadamiamy, iż zostaliśmy poproszeni o opinią i konsultację w sprawie projektu "Programu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009 - 2013" w trybie art. 19a ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712). Projekt Programu dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Projekty aktów prawnych/Rynek finansowy" pod adresem: www.mf.gov.pl Proponowane regulacje mają wpływ na pośrednictwo finansowe w zakresie pokrywającym się z prowadzoną przez Partnerów działalnością, dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji na temat projektu na naszym forum dyskusyjnym. Zebrane wnioski prześlemy do Ministerstwa Finansów. W terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji przygotowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie zostanie opublikowane na wyżej wymienionej stronie internetowej Ministerstwa Finansów.


2009-08-12

Przypominamy o konieczności zaktualizowania wpisów numerów PKD w Państwa wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD ) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885) nowa klasyfikacja (zwana dalej PKD 2007) wprowadza zmiany w międzynarodowej standardowej klasyfikacji rodzajów działalności gospodarczej oraz statystycznej klasyfikacji rodzajów działalności w UE. Jednocześnie straciło moc rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) według której niektórych z Państwa działalność jest obecnie opisana w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON). Klasyfikacja ta może być stosowana do działalności oznaczonej zgodnie z nią przed 1 stycznia 2008 jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009r. Oznacza to, że wszystkie akty prawne odwołujące się do dotychczasowej klasyfikacji powinny zostać zmienione do dn. 31 grudnia 2009r. Dokonanie przeklasyfikowania rodzajów działalności ułatwi Państwu określenie swoich praw i obowiązków w kontaktach urzędowych, odwołujących się do klasyfikacji PKD 2007.


2009-08-10

Uwaga! Zbieramy zgłoszenia Partnerów na szkolenia z produktów ubezpieczeniowych MTU S.A. oraz Generali S.A. Przedstawicieli firm zainteresowanych nawiązaniem współpracy prosimy o przysyłanie zgłoszeń do siedziby spółki w Siedlcach wraz z dokumentami: zaświadczenie o niekaralności (oryginał), ksero dowodu osobistego, ksero dyplomu (wykształcenie minimum średnie). Jednocześnie przypominamy, iż dostępna jest aktualna (03-08-2009) baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro 7 i 8; osoby nie posiadające w placówkach dostępu do Internetu


2009-07-01

Zmieniliśmy siedzibę naszej firmy. Prosimy o kierowanie korespondencji pod nowy adres siedziby: MilaMedia Sp. z o.o. Plac Zdanowskiego 1, 08-110 Siedlce


2009-05-20

Uwaga! Zbliża się kolejny termin składania sprawozdań do NBP. Ci z Państwa którzy mają zaległości w przesyłaniu prosimy o uzupełnienie braków i terminową wysyłkę w lipcu. Sprawozdawczość ta jest obligatoryjna na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. (poz.1139) wydanego w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych. Wzory sprawozdań do NBP dostępne są pod podanym linkiem Ściągnij wzór sprawozdania NBP. Jednocześnie przypominamy, iż dostępna jest aktualna (18-05-2009) baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro 7 i 8


2009-04-29

Uwaga. Dostępny jest już projekt nowej Ustawy o usługach płatniczych. Zapisy Ustawy nie są dla biur opłat korzystne, zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji i przestawienia Państwa opinii na dany temat na Naszym forum. Planowane spotkanie Grupy Roboczej ds. usług płatniczych RRRF odbędzie się we wtorek 5 maja 2009 r. Dostępna jest aktualna baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro 7


2009-02-02

Dostępna jest aktualna baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro 7


2008-12-01

Oficjalne otwarcie Partnerskiej Placówki Bankowej Invest Banku S.A. w Piławie Górnej. Zobacz zdjęcia Dostępna jest aktualna baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro 7


2008-10-16

Dostępna jest aktualna baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro


2008-09-26

W związku z rozwojem naszej firmy, co jest sukcesem dla Nas Wszystkich, nastąpił szereg zmian organizacyjnych. Przyjęliśmy do stosowania Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego. Mamy przyjemność poinformować Państwa, że jesteśmy jedna z pierwszych firm, które zadeklarowały stosowanie Kanonu Dobrych Praktyk. Załączamy link na stronę Komisji Nadzoru Finansowego oraz list potwierdzający odnotowanie stosowania Kanonu Dobrych Praktyk przez MilaMedia Sp. z o.o.. Wierzymy, że ta zmiana wpłynie na jeszcze lepsze warunki współpracy i przyniesie korzyści zarówno dla Partnerów jak i dla naszych klientów. Zachęcamy Państwa do czynnego promowania zasad Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego.


2008-09-18

Dostępna jest aktualna baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro 7


2008-07-29

Oficjalne otwarcie Partnerskiej Placówki Bankowej Invest Banku S.A. w Katowicach i Chorzowie. Zobacz zdjęcia Dostępna jest aktualna baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro 7


2008-07-23

Oficjalne otwarcie Partnerskiej Placówki Bankowej Invest Banku S.A. w Łomży. Partnerska placówka oznakowana szyldem INVEST BANK S.A. PARTNER oferuje: kredyty ratalne, kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty hipoteczne, karty kredytowe, Masowe Przelewy Wychodzące - Zobacz zdjęcia


2008-06-06

Oferta promocyjna dla rozpoczynających z nami współpracę oraz dla firm przenoszących obsługę płatności z Banku Millennium prowizja za przelewy mpw 16 gr. przez 6 m-cy od rozpoczęcia współpracy. Oferta ważna do 30-06-2008r. Oferta promocyjna dla firm współpracujących z nami, które posiadają umowy sieciowe licencje aplikacji Bilon Pro 7 na kolejne własne punkty opłat - gratis. Oferta ważna do 31-12-2008r. Dostępna jest aktualna (02.06.2008) baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro 7


2008-05-30

Uwaga! W Katowicach, Chorzowie i Łomży nastąpi otwarcie naszych pierwszych Partnerskich Placówek Bankowych. Firmy zainteresowane poszerzeniem ram współpracy z nami proszone są o zgłaszanie do nas chęci uczestnictwa w projekcie i szkoleniach. Szczegóły znajdziecie Państwo na naszym forum. Jednocześnie zachęcam do zabrania głosu na naszym forum w dyskusji dotyczącej nowej oferty Poczty Polskiej i BP S.A.. Informujemy także, iż nastąpiły zmiany w systemie prowizyjnym wynagrodzeń za doładowania tel. komórkowych OLE.


2008-05-26

Uwaga! 28-05-2008 o godz. 11:00 w Koszalinie odbędzie się szkolenie z produktów kredytowych (kredyty hipoteczne, karty kredytowe, kredyty ratalne). Prosimy o zgłaszanie do nas chęci uczestnictwa w szkoleniu. Dostępna jest aktualna (26.05.2008) baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro 7


2008-04-21

Dostępna jest aktualna (17.04.2008) baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro 7


2008-03-17

Uwaga! Nastąpiły korzystne zmiany i rozszerzenie oferty udzielanych kredytów INVEST BANK S.A.. Jednocześnie informujemy, iż wdrożyliśmy usługę MPW - Ekspres. Do pełnego świadczenia usługi niezbędna jest aktualizacja oprogramowania kasowego oraz podpisanie stosownej umowy w banku. Szczegóły na temat obu propozycji znajdziecie Państwo na naszym forum.


2008-02-20

Informujemy, iż w związku z wdrażaniem nowego programu do obsługi kredytów gotówkowych zmianie ulega interfejs użytkownika systemu Fiolet. Szczegóły dotyczące zmian znajdziecie Państwo na naszym forum. Dostępna jest aktualna (14.02.2008) baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro 7


2007-12-21

Uwaga! Otrzymaliśmy istotną informację dla Partnerów współpracujących z systemem bankowości elektronicznej Partner24 w Invest Bank S.A.: Uprzejmie informujemy, iź wczoraj Bank wgrał nowy certyfikat apletu Java. W związku z tym w momencie uruchomienia aplikacji Java pojawi się komunikat informujący o nowym certyfikacie i prośbą o jego zaakceptowanie. Prosimy o wybranie opcji potwierdzającej zgodę na korzystanie z nowego apletu. Bieżąca wersja apletu JAVA (6u3) dostępna jest na stronach: www.java.com oraz na naszej stronie: Ściągnij aktualizację apletu JAVA

Uprzejmie informujemy, iż w okresie świątecznym nastąpią zmiany w godzinach pracy Fioletu oraz współpracujących banków. Nastąpi również niewielka zmiana dotycząca możliwości drukowania czeków. Szczegóły znajdziecie Państwo na naszym forum.


2007-12-10

Dostępna jest aktualna (03.12.2007) baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro 7


2007-11-13

Uwaga! Pragnę poinformować, że MilaMedia Sp. z o.o. jako przedstawiciel i organizator sieci Gi Rodzinne Opłaty Polska Sieć Opłat została zaproszona do udziału w pracach Grupy Roboczej Rady Rozwoju Rynku Finansowego powołanej zgodnie z zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.09.2006. Kolejne spotkanie Grupy roboczej ds. usług płatniczych Rady Rozwoju Rynku Finansowego odbędzie się w dniu 23 listopada 2007 r. w Ministerstwie Finansów. W zakres prac wchodzi implementacja dyrektyw Parlamentu Europejskiego do krajowych przepisów prawnych w obszarze usług płatniczych. O szczegółach spotkania i tematach do dyskusji informacja zostanie przekazana w najbliższym czasie. Zapraszamy do dyskusji na naszym forum.


2007-10-31

Uwaga! Wprowadzamy nowy produkt ubezpieczeniowy do dystrybucji w sieci Gi. Szczegóły oferty przekazane zostaną Państwu na organizowanych lokalnie spotkaniach szkoleniowych. Harmonogram spotkań umieścimy na naszym forum.


2007-10-10

Uwaga! Informujemy, iż 18-10-2007 o godz. 11:00 w Koszalinie odbędzie się szkolenie z produktów kredytowych. Prosimy o zgłaszanie do nas chęci uczestnictwa w szkoleniu. Szczegóły oferty poznacie Państwo po zalogowaniu się na naszym forum.


2007-10-04

Uwaga! Od 1 listopada br dla Partnerów posiadający umowę sieciową oferujemy nową atrakcyjną stawkę za przelewy MPW. Szczegóły oferty znajdziecie Państwo na naszym forum.


2007-10-01

Uwaga! Nastąpiły korzystne zmiany w Instrukcji udzielania kredytów konsolidacyjnych w Getin Bank S.A.. Wprowadzone zmiany obowiązują od 01-10-2007r. Mam nadzieję, że nowa oferta zwiększy sprzedaż kredytu konsolidacyjnego w Państwa placówkach. Szczegóły oferty znajdziecie Państwo na naszym forum.


2007-09-26

Uwaga! Nastąpiły korzystne zmiany w Instrukcji udzielania kredytów gotówkowych w INVEST BANK S.A.. Podwyższono maksymalną kwotę kredytu, którą można udzielić bez zabezpieczenia. Kolejną korzystną zmianą jest zwiększenie zdolności kredytowej kredytobiorców. Mam nadzieję, że uda się Państwu odpowiednio wykorzystać wprowadzone zmiany i zwiększyć sprzedaż kredytu gotówkowego INVEST BANK. Szczegóły oferty znajdziecie Państwo na naszym forum.


2007-09-25

Dostępna jest aktualna (24.09.2007) baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro 7


2007-09-24

Uwaga KONKURS! Ogłaszamy konkurs dla najlepszego pośrednika kredytowego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu b.r. za okres rozliczeniowy od 1 października do 30 listopada 2007. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody rzeczowe.


2007-08-23

Uwaga! Dostępna jest aktualizacja programu Bilon Pro 7. Rozbudowie i modyfikacji uległ panel wydruków jak również moduł obsługujący czytnik kodów kreskowych. Szczegóły znajdziecie Państwo na naszym forum.


2007-07-24

Informujemy Państwa o korzystnych zmianach w oferowanych przez nas kartach kredytowych. Uproszczeniu uległa procedura przyznawania kart klientom oraz uatrakcyjnione zostały warunki wynagradzania Partnerów za sprzedaż. Szczegóły oferty na naszym forum.

Jednocześnie przypominamy, iż dostępna jest aktualna wersja aplikacji Bilon Pro 7 oraz baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. (13-07-2007). Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji kasowej Bilon Professional 7


2007-05-31

Informujemy Państwa o planowanych terminach spotkań i szkoleń z produktów kredytowych: najbliższe 18-06 w Poznaniu godz. 16:00, 19-06 w Katowicach godz. 15:00, 16-07 w Lublinie godz. 11:00, 17-07 w Siedlcach godz. 11:00, 18-07 w Olsztynie godz. 11:00. Prosimy o wcześniejsze wpisywanie się na wyznaczone terminy szkoleń. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi III ogólnopolskiej Konferencji Partnerów Gi informujemy, iż spotkanie zorganizujemy po wakacjach - planowany termin 7-9 wrzesień 2007 w centralnej Polsce. Szczegóły wraz z zaproszeniami i planem III Ogólnopolskiej Konferencji Gi otrzymacie Państwo listownie.


2007-05-22

Uwaga! Informujemy, iż 30 maja w Białogardzie odbędzie się szkolenie z produktów kredytowych. Prosimy o zgłaszanie do nas chęci uczestnictwa w szkoleniu. Szczegóły oferty poznacie Państwo po zalogowaniu się na naszym forum.


2007-05-18

Uwaga! Informujemy, iż w dn. 25 maja we Wrocławiu odbędzie sie szkolenie z produktów kredytowych. Prosimy o zgłaszanie do nas chęci uczestnictwa w szkoleniu. Szczegóły oferty poznacie Państwo po zalogowaniu się na naszym forum.


2007-04-20

Uwaga! Prosimy o pobranie i zaktualizowanie programu Bilon Pro 7. Wprowadzone zostały zmiany dotyczące sposobu importu raportów z Invest Banku, wydruków zrealizowanych przelewów oraz pobierania danych z KIR S.A.. W programie pojawiły się również nowe rozwiązania dotyczące poprawy komunikacji sieciowej, komunikator widomości z forum milamedia. Rozbudowie uległ panel kontroli kasowej oraz system pracy w zakładce płatności do Urzędu Skarbowego. Wprowadziliśmy dodatkowy, nowy system lojalnościowy dla stałych klientów. Rozbudowany został kalkulator odsetek. Wprowadziliśmy nowe skróty klawiszowe i sposoby importu danych oraz zarządzanie sesjami.


2007-03-20

Banki wycofują się z opłat za wypłatę gotówki w kasie. To efekt wyroków sądu w sprawach przeciwko dwóm bankom, które pobierały takie opłaty. Podobne opłaty obowiązują w większości banków w Polsce i wynoszą zazwyczaj od 2,5 do 5 zł. Po otrzymaniu wyroku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisze je do rejestru klauzul zakazanych i od tej pory zakaz pobierania tych prowizji będzie obowiązywać wszystkie banki działające na rynku. Więcej na ten temat znajdziecie Państwo na naszym forum. Na naszym forum podaliśmy terminy kolejnych szkoleń z zakresu pomocy w uzyskiwaniu odszkodowań.


2007-03-16

Uwaga! Przypominamy, iż dostępna jest aktualna (15-03-2007) baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji kasowej Bilon Professional 7


2007-03-01

Uwaga! Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. (poz.1139) wydanego w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych. Przypominamy Państwu o składaniu półrocznych zeznań do NBP. Wzory sprawozdań do NBP dostępne są dla Państwa po zalogowaniu na forum. Jednocześnie przypominamy, iż dostępna jest aktualna (28-02-2007) baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro 7


2007-01-23

UWAGA! W związku z wprowadzonymi zmianami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązującymi od 1 stycznia 2007 r., zmianie ulega zestawienie obowiązujących symboli formularzy dla płatności do Urzędów Skarbowych i Izb Celnych. W związku z powyższym konieczne było wprowadzenie zmian w oprogramowaniu Bilon. Informujemy, iż dostępna jest najnowsza aktualizacja oprogramowania kasowego BILON. Prosimy o pobranie aktualnej wersji aplikacji.


2007-01-12

Informujemy, iż w dn. 2 lutego w Katowicach odbędzie się szkolenie z produktów kredytowych Rodzinny Kredyt. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu zapraszamy do Katowic do siedziby oddziału Invest Banku. Prosimy o zgłaszanie do nas chęci uczestnictwa w szkoleniu.


2006-12-07

Informujemy, iż w dn. 14 grudnia w Warszawie odbędzie się szkolenie z produktów kredytowych Rodzinny Kredyt. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu zapraszamy do Warszawy do siedziby centrali Invest Banku. Szczegóły po zalogowaniu na forum. Prosimy o zapoznanie się z ofertę i zgłaszanie do nas chęci uczestnictwa w szkoleniu.


2006-12-01

Dostępna jest aktualizacja oprogramowania Bilon Professional 7 - w nowej kompilacji ulepszona została opcja użycia czytnika kodów kreskowych oraz rozbudowano funkcję edycji i poprawy danych. Przypominamy o spotkaniu 2.12.2006 w Gnieźnie. Zapraszamy. Szczegóły po zalogowaniu na forum dyskusyjnym.


2006-11-24

Partnerzy zainteresowani uczestnictwem w Regionalnym Spotkaniu Partnerów Gi Polska Sieć Opłat Rodzinne Opłaty zapraszamy 2.12.2006 do Gniezna. Szczegóły po zalogowaniu.


2006-11-23

Ostatnie wydarzenia jak strajk pracowników Poczty Polskiej utwierdzają nas i naszych klientów co do słuszności wprowadzenia usług pocztowych w naszych punktach obsługi klienta. Dla klienta naszych biur większa konkurencja oznacza nie tylko poprawę jakości. Będzie on też mógł liczyć na coraz szerszą oferte, za którą zapłaci mniej. Alternatywa do usług Poczty Polskiej oferta InPost to pewność, iż Państwa przesyłki dotrą do adresata bezpiecznie i na czas. Zadowoleni Klienci naszych punktów nie muszą obawiać się trwających strajków listonoszy, bowiem ich listy są pod dobrą opieką. Zaniepokojonych Klientów masowych wystawców rachunków zachęcamy do korzystania z internetowych i telefonicznych biur obsługi klienta w celu sprawdzenia wysokości wystawionych faktur oraz opłacenia ich w naszych punktach obsługi klienta. Firmy i osoby prywatne zainteresowane współpracą w ramach oferowanych w naszych biurach usług pocztowych prosimy o kontakt z nami.


2006-10-09

Od października rusza w wybranych punktach naszej sieci usługa pośrednictwa pocztowego. Nasi Klienci obok opłat masowych będą mogli w naszych biurach przesłać korespondencję osobistą i firmową, zarówno zwykłą jak i poleconą po bardzo konkurencyjnej cenie. Usługa realizowana jest szybciej, taniej i pewniej niż tradycyjne usługi pocztowe.


2006-10-02

Dostępna jest aktualna (02.10.2006) baza placówek bankowych zgodnie z danymi KIR S.A. Prosimy o zaktualizowanie bazy banków w aplikacji Bilon Pro 7


2006-09-01

Zmieniliśmy siedzibę naszej firmy. Prosimy o kierowanie korespondencji pod nowy adres siedziby: MilaMedia Sp. z o.o. ul. Akacjowa 13, 75-684 Koszalin


2006-08-23

Informujemy, iż jako pierwsi na rynku wprowadzamy usługę powiadamiania naszych klientów poprzez sms z banku o realizacji ich zleceń płatniczych. Nowa usługa pozwoli Państwa klientom na weryfikację jakości usługi i czasu jej realizacji. Firmy zainteresowane wprowadzeniem usługi prosimy o zgłaszanie gotowości podjęcia współpracy do centrali. Informujemy, iż dostępne są materiały reklamowe: ulotki i plakaty dotyczące promocji i wdrożenia potwierdzeń sms.


2006-07-24

Na zorganizowanej w dn. 22-23 lipca II Ogólnopolskiej Konferencji Gi Polskiej Sieci Opłat zaprezentowano usługi: pośrednictwa pocztowego, przekazów pieniężnych, produktów ubezpieczeniowych oraz potwierdzeń sms z banku na tel. komórkowy naszych klientów. II Spotkanie Partnerów z Sieci Gi było również okazją do wymiany doświadczeń zarówno realizowanej usługi opłat masowych, innych usług towarzyszących, ale także zabezpieczeń i spraw kadrowych.

Zobacz zdjęcia


2006-07-20

Dostępna jest aktualizacja programu Bilon Pro 7.
W nowej kompilacji wdrożony został moduł wysyłania wiadomości pod postacią SMS z potwierdzeniem realizacji zlecenia płatności przez bank na telefon komórkowy klienta. Aplikacja zostanie szczegółowo zaprezentowana na II Ogólnopolskiej Konferencji Sieci Gi, która odbędzie się w dn. 22-23lipca 2006 w miejscowości Polichno k. Tomaszowa Mazowieckiego. Zapraszamy.


zobacz najnowsze >>